ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก จัดตั้งขึ้นจากงบประมาณของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและ การสื่อสาร งบประมาณประจำปี 2551

          เมื่อปี พ.ศ. 2551 พัฒนาการอำเภอควนโดน โดยนางสาวสุวรรณี ศิริโกศล ได้เรียนเชิญเพื่อหารือเป็นการส่วนตัวกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำทางศาสนา ประกอบด้วย

          1. นายเน๊าะ เทศอาเส็น อีหม่ามมัสยิดฟัตหุเร๊าะห์มาน

          2. นายเจ๊ะอิสมาแอน ปะดุกา คอเต็บประจำมัสยิดฟัตหุเราะห์มาน

          3. นายอนันต์ สามัญ ผู้นำทางธรรมชาติท้องถิ่น

          เพื่อจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในการสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรหลานในชุมชนที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ และเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการประเมินความพร้อมของชุมชนเกี่ยวกับหลักการที่สอดคล้องของชุมชน ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีโครงการสนับสนุน ทางด้านงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมขนในพื้นที่ที่มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่และบุคลากรในการดูแล เห็นว่าชุมชนบ้านนาปริกเป็นชุมชนเข็มแข็งและมีความเหมาะสม

          จากการหารือในเบื้องต้น มีการเห็นชอบของที่ประชุมที่จะให้มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นศูนย์กลางของ ทางราชการในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไป เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากนายศักดา วิทยาศิริกุล นายอำเภอควนโดน ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการประชุมแกนนำในชุมชนขึ้น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในเวลาต่อมา

          ในการประชุมแกนนำเพื่อหารือ ทางแกนนำชุมชนได้เชิญ ด.ต.เจษฎา ปะดุกา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ควนกาหลงฯ เข้าร่วมประชุมหารือด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีฯ และเป็นบุคลากรของชุมชนเข้าร่วมประชุมหารือในหลักการ

          ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ใช้อาคารเรียนตาดีกา ประจำมัสยิดฟัตหุเราะห์มาน และมอบหมายให้นายเจ๊ะอิสมาแอน ปะดุกา เป็นผู้เขียนโครงการขึ้นโดยมี นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการต้นเรื่อง นำเสนอไปยังจังหวัดสตูล ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอควนโดน ที่ สต 0618/71 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551

          วันที่ 31 มกราคม 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคุณพุทธชาติ ศิริบุตร และคณะฯ ประกอบด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เข้าสำรวจพื้นที่และสถานที่จัดตั้ง ประเมินความพร้อมของสถานที่และบุคลากรสำหรับดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างเป็นทางการ

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16.30 น. นายยาโกบ โต๊ะประดู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่สำหรับตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก

          จึงได้จัดทำร่าง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้มี 21 คน แยกเป็น คณะกรรมการบริหารงาน ผู้มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรรมการโดยตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง โดยมอบหมายให้นายหยัน โต๊ะประดู่ ผู้ใหญ่บ้านเป็นประะานผู้จัดทำร่างคำสั่ง

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20.30 น. คณะกรรมการร่างนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประชุมจัดทำร่างคณะกรรมการบริหาร การจัดการงบประมาณ และระเบียบต่างๆ

          เมื่อทุกอย่างลงตัว จึงได้นำผลสรุปเสนอให้นายอำเภอควนโดนพิจารณา ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก คำสั่งที่ 25 / 2552 ลง 12 มกราคม 2552 ดังนี้

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

          1. นายอำเภอควนโดน ประธานที่ปรึกษา

          2. ปลัดอำเภอบริหารงานฝ่ายปกครองอำเภอควนโดน รอง ประธานที่ปรึกษา

          3. พัฒนาการอำเภอควนโดน คณะที่ปรึกษา

          4. ปลัดอำเภอประจำตำบล คณะที่ปรึกษา

          5. ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอควนโดน คณะที่ปรึกษา

          6. ปลัด อบต.ควนโดน คณะที่ปรึกษา

          7. หน.งานเทคโนยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          8. นายหวันยะโกบ ปะดุกา ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม

          9. นายกอเดช โต๊ะดุสน ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมชุมชน

คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก ประกอบด้วย

          1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เป็น ประธานโดยตำแหน่ง

          2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เป็น รองประธานโดยตำแหน่ง

          3. คอเต๊บมัสยิดฟัตหุเราะฮ์มาน เป็น รองประธานโดยตำแหน่ง

          4. อีม่ามมัสยิดฟัตหุเราะฮ์มาน เป็น กรรมการโดยตำแหน่ง

          5. กำนันตำบลควนโดน เป็น กรรมการ โดยตำแหน่ง

          6. พัฒนาการตำบลควนโดน เป็น เลขานุการโดยตำแหน่ง

          7. ด.ต.เจษฎา ปะดุกา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ควนกาหลงฯ เป็นกรรมการผู้มีความรู้เฉพาะด้าน

          8. นายอนันต์ สามัญ เหรัญญิก

          9. นางรัตนา ปะดุกา ผู้ช่วยเหรัญญิก

        10. นางสาวสุไวบ๊ะ สามัญ กรรมการฝ่ายวิชาการ

        11. นายดลมาหยีด ดาหมาด กรรมการ

        12. นางนัศรีน ตาเดอิน กรรมการ

        13. นายสอหมาด มาลินี กรรมการ

        14. นายอดิสิทธิ์ ตาเดอิน กรรมการ

        15. นางมาเรียะ เส็มละ กรรมการ

        16. นางสาวรอกียะ บินหมาน กรรมการ

        17. นายวินิจ แสงนวล กรรมการ

        18. นายดำรงศักดิ์ สะหมาน กรรมการ

        19. นายสมาน หลีเยาว์ กรรมการ

        20. นายสมาน อุเจ๊ะ กรรมการ

        21. นายอาสีด อุเจ๊ะ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

กรอบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก

          การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก กำหนดและดำเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกำหนด ให้การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและรับ-มอบศูนย์ฯ ดังนี้

          การฝึกอบรมเพื่อรับมอบศุนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2552 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมศึกษาดูงานเพื่อนำข้อมูลและองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

การลงนามความร่วมมือ(MOU)

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กับ จังหวัดและชุมชน โดยมี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานดังนี้

          1. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน “ จังหวัดสตูล มี นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัด สตูล เป็นผู้ลงนามแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งติดราชการ 170 ปี จังหวัดสตูล”

          2. นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับท้องที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน “ตำบลควนโดน มี นายยาโกบ โต๊ะประดู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เป็นผู้ลงนาม”

          3. ตัวแทนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร “ชุมชนบ้านนาปริก มี ด.ต.เจษฎา ปะดุกา ผู้บังคับหมู่(ป.) สภ.ควนกาหลงฯ เป็นผู้ลงนาม”

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก

          ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิด