1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ICT ชุมชน ที่ 6/2554 
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนบ้านนาปริก คำสั่งที่ 1/2555, คำสั่งที่ 212/2552  
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารร้านค้า ชุมชนบ้านนาปริก  
  4. ระเบียบการจัดตั้งและบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชมชนบ้านนาปริก ฉบับที่ 1/2552, ฉบับที่ 2/2555  
  5. ระเบียบผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก ฉบับที่ 2/2555
  6. บันทึกข้อตกลง MOU ครั้งที่  1/2552
  7. บันทึกข้อตกลง MOU ครั้งที่  2/2553
  8. หนังสือข้อตกลงการยืมใช้ครุภัณฑ์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช